Contact Us

24-Hour Emergency Towing
717-765-8000 

5956 Buchanan Trail East
Waynesboro, PA 17268
Phone: 717-765-8000
Fax: 717-765-8001